ÅRSMØTE 2014

Innkalling
Tunet

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte

Onsdag 12. februar kl. 19:00 i Stabburet, Nordtvet Gård.

  1. Saksliste:
  2. Åpning. Godkjenning av innkalling.
  3. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  4. Styrets beretning for året 2013.
  5. Regnskap 2013.
  6. Budsjett 2014.
  7. Fastsetting av kontingenten for 2014.
  8. Innkomne forslag.
  9. Valg.

Enkel servering.

Etter årsmøtet vil Leif Frantzen holde et foredrag om Steinbroen i vannet. (Steinbruvannet)

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og være styret i hende innen 31.01.2014.

Vel møtt!
Styret