Aker museum OUS

Besøk sykehusmuseet på Tonsen gård

Sykehusmuseet på Aker sykehus ligger i Stabburet, våningshuset (”Fattiggården”)
og Steinbygningen (”Gamlestuen” 2. etg.) på Tonsen gård.

Ved 100-års jubileet for Aker sykehus på Tonsen i 1995 ble den første museumssamlingen i Stabburet (Bygg 47) åpnet under daværende direktør Maj-Len Sundin og i nærvær av H.M. Kong Harald. I oktober 2015 hadde Akers sykehusmuseum nyåpning ved museumsgruppens leder, tidliågere sjefssykepleier Solveig Fretland, etter en betydelig utvidelse og videreutvikling av samlingene og formidlingsdelen i nye lokaler over i Fattiggårdens 1. etasje.

Museet i Stabburet omfatter en gjenstandsutstilling fra sykehusets forskjellige avdelinger samt postere som omhandler Fattiggården og Aker sykehus på Tonsen og Sinsen. I Fattiggården (Bygg 62) finnes en omfattende tekstet og billedillustrert poster- og videopresentasjon fra sykehusets over 200-årige historie som Aker herreds og senere (fra 1948) Oslo bys lokal-, region- og universitetssykehus. En egen utstilling er viet krigsårene 1940-1945, da sykehuset var rekvirert av de tyske myndigheter til deres Sinzen Kriegslazarett. I disse 5 årene var det sivile Aker (herreds) sykehus midlertidig evakuert og forflyttet til et provisorium på Berg skole.

Sykehusets historie kan regnes helt tilbake til 1794, da daværende overrettsprokurator Christian Hiorth  skjenket en gård med hage, beliggende på Oslo Hospitals grunn ved den tids St. Hallvards gate, til Aker og Follo for ”Sygehus eller andet Brug Øvrigheden maatte bestemme”. Siden har bygdens sykehus ligget på Galgeberg som”Agger Sygestue” 1794-1829, i lensmann Morten Poulsens gård i Grønlandsleiret (Leret) 19 i årene 1838-47, på Neubergløkken ved Majorstuen som ”Akers sygehus. Pleiestue for fattige syge” 1871-95, og senere på Tonsen og Nordre Sinsen gård siden 1895 til i dag.

Museumsgruppen bestående av noen frivillige tidligere ansatte (pensjonerte) ved Aker universitetssykehus har siden 2010 gjenopptatt arbeidet med videreutviklingen av museet. For tiden er tidligere overlege ved kirurgisk avdeling, Thorstein B. Harbitz, leder av gruppen. Gruppen møtes hver tirsdag kl. 10-14 i museets kontor i Steinbygningens 2. etasje (Bygg 44), og arbeider stadig med å videreutvikle museet ved å sikre og registrere gjenstander og annet arkivmateriale, samt nedtegne deler av sykehusets historie for fremstilling og fremvisning i museets utstillinger. Museumsgruppen har forestått utarbeidelsen og utplassering omkring i sykehuset av plaketter med informasjon om flere bygningers historie, og har lenge tatt initiativ til å redde og få fram kunst og utsmykning i sykehuset. Etter forslag fra museet er nå (fra 2019) en rekke møterom og auditorier navnsatt med personnavn etter fortjente tidligere ansatte ved Aker sykehus.

Museumsgruppen er til stede tirsdager kl. 10-14 i Steinbygningen Bygg 44.

Museet holder åpent 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 12-14

Kontakt/informasjon:

Thorstein B. Harbitz  mob. 417 65 879

Solveig Fretland   mob. 900 19 418

Gerd S. Jensen  mob. 984 90 685

Tove Tranø  mob. 907 81 207